Ergoterapie se zabývá zlepšením a podporou nebo udržením funkčních schopností člověka. Využívá jako prostředek smysluplnou činnost podle preferencí a výběru klienta. Vychází z předpokladu, že zapojením člověka do každodenních aktivit se zlepšuje jeho kvalita života. V ergoterapii se zabýváme nejen fyzickou částí daných pohybů, ale i pomocí při jejich plánování, organizování a provádění. Volíme individuální přístup v nácviku různých způsobů provádění aktivit u osob s postižením. Cílem ergoterapie je také odpoutání pozornosti klienta od nemoci při zapojení do smysluplné činnosti a prožívání pozitivních emocí.

 

Co je smysluplná činnost v kontextu ergoterapie? Smysluplnost záleží na tom, jak činnost daný člověk vnímá, jaké asociace u něj vyvolává a jaký má osobní význam. Pokud není možné danou činnost realizovat, snažíme se alespoň o její simulaci. V praxi se tedy může jednat jak o hru, tak například nácvik sebeobslužných činností nebo různých kreativních technik.

Diagnostika v ergoterapii: hodnocení senzo-motoriky (citlivost, hrubá motorika, jemná motorika, grafomotorika, koordinace pohybu horních končetin), kognitivních a psycho-sociálních funkcí v kontextu výkonu sebeobslužných činností a aktivit denního života (oblékání, svlékání, manipulace s předměty, vázání tkaniček, apod.).

 

Co nabízí ergoterapie na klinice Axon?

 • Nácvik soběstačnosti a všedních denních aktivit – personálních (př. oblékání, sebesycení, hygiena, přesuny) i instrumentálních (organizace a plánování činností, nákupy, použití komunikačních prostředků, manipulace s penězi, činnosti v domácnosti, transport a doprava)
 • Trénink jemné a hrubé motoriky horní končetiny
 • Rozvoj grafomotorických dovedností (nácvik úchopu tužky, psaní apod.)
 • Terapeutické techniky zaměřené na horní končetinu (měkké techniky, mobilizace, Mirror therapy, bazální stimulaci…)
 • Kognitivní trénink (trénování paměti, pozornosti, orientace, posloupnosti atd.) a trénink komunikačních dovedností ve vztahu k všedním denním činnostem
 • Snoezelen terapii
 • CIMT terapii (terapie vynuceného používání paretické horní/dolní končetiny)
 • Využití robotických systémů na horní končetinu – Pablo/Tymo, Amadeo
 • Kondiční ergoterapii – zaměstnání konkrétní volnočasovou činností (kreativní činnosti) a modelovými činnostmi
 • Poradenství ohledně kompenzačních pomůcek
 • Trénování psychosociální složky činnosti – sebepojetí, sebeovládání, interpersonální dovednosti

 

Pro koho je ergoterapie vhodná?

Pro každého, kdo se potřebuje zaměřit na rozvoj v oblasti funkce (nejen) horní končetiny, trénování kognice, koordinace pohybu ve vztahu k výkonu všedních denních činností.

NABÍZENÉ TERAPIE

 

Varianta A Ergoterapie – standard

Podvarianty:

Ergoterapie – standard 4T 10
 • čtyřtýdenní dvouhodinová terapie
Obsah Počet lekcí
Ergoterapie 10
Celkem 10

 

Ergoterapie – standard 3T 15
 • třítýdenní dvouhodinová terapie
Obsah Počet lekcí
Ergoterapie 15
Celkem 15

 

Ergoterapie – standard 4T 20
 • čtyřtýdenní dvouhodinová terapie
Obsah Počet lekcí
Ergoterapie 20
Celkem 20

 

Varianta B – Ergoterapie – Snoezelen

Podvarianty:

Ergoterapie – Snoezelen 4T 10
 • čtyřtýdenní dvouhodinová terapie
Obsah Počet lekcí
Ergoterapie 10
Snoezelen 10
Celkem 20
Ergoterapie – Snoezelen 3T 15
 • třítýdenní dvouhodinová terapie
Obsah Počet lekcí
Ergoterapie 15
Snoezelen 15
Celkem 30

 

Ergoterapie – Snoezelen 4T 20
 • čtyřtýdenní dvouhodinová terapie
Obsah Počet lekcí
Ergoterapie 20
Snoezelen 20
Celkem 40

 

Varianta D Ergoterapie – Robotik

Podvarianty:

Ergoterapie – Robotik 4T 10
 • čtyřtýdenní dvouhodinová terapie
Obsah Počet lekcí
Ergoterapie 10
Robotika 10
Celkem 20

 

Ergoterapie – Robotik 3T 15
 • třítýdenní dvouhodinová terapie
Obsah Počet lekcí
Ergoterapie 15
Robotika 15
Celkem 30

 

Ergoterapie – Robotik 4T 20
 • čtyřtýdenní dvouhodinová terapie
Obsah Počet lekcí
Ergoterapie 20
Robotika 20
Celkem 40

 

Varianta D Ergoterapie – Robotika

Podvarianty:

Ergoterapie – Robotika 4T 10
 • čtyřtýdenní dvouhodinová terapie
Obsah Počet lekcí
Ergoterapie 10
Robotika 10
Celkem 20

 

Ergoterapie – Robotika 3T 15
 • třítýdenní dvouhodinová terapie
Obsah Počet lekcí
Ergoterapie 15
Robotika 15
Celkem 30

 

Ergoterapie – Robotika 4T 20
 • čtyřtýdenní dvouhodinová terapie
Obsah Počet lekcí
Ergoterapie 20
Robotika 20
Celkem 40

 

Varianta E Kosmík – Ergoterapie

Podvarianty:

Kosmík – Ergoterapie 3T
 • třítýdenní čtyřhodinová terapie
Obsah Počet lekcí
TheraSuit 45
Ergoterapie 15
Celkem 60

 

Kosmík – Ergoterapie 4T
 • čtyřtýdenní čtyřhodinová terapie
Obsah Počet lekcí
TheraSuit 60
Ergoterapie 20
Celkem 80

 

Varianta F CIMT – Ergoterapie

Podvarianty:

CIMT – Ergoterapie 3T
 • třítýdenní čtyřhodinová terapie
Obsah Počet lekcí
CI terapie 30
Ergoterapie 30
Celkem 60