Pro koho je ergoterapie vhodná?

Pro každého, kdo se potřebuje zaměřit na rozvoj v oblasti funkce (nejen) horní končetiny, trénování kognice, koordinace pohybu ve vztahu k výkonu všedních denních činností.

Co nabízí ergoterapie na klinice Axon?

 • Nácvik soběstačnosti a všedních denních aktivit – personálních (př. oblékání, sebesycení, hygiena, přesuny) i instrumentálních (organizace a plánování činností, nákupy, použití komunikačních prostředků, manipulace s penězi, činnosti v domácnosti, transport a doprava)
 • Trénink jemné a hrubé motoriky horní končetiny
 • Rozvoj grafomotorických dovedností (nácvik úchopu tužky, psaní apod.)
 • Terapeutické techniky zaměřené na horní končetinu (měkké techniky, mobilizace, Mirror therapy, bazální stimulaci…)
 • Kognitivní trénink (trénování paměti, pozornosti, orientace, posloupnosti atd.) a trénink komunikačních dovedností ve vztahu k všedním denním činnostem
 • Snoezelen terapii
 • CIMT terapii (terapie vynuceného používání paretické horní/dolní končetiny)
 • Využití robotických systémů na horní končetinu – Pablo/Tymo, Amadeo
 • Kondiční ergoterapii – zaměstnání konkrétní volnočasovou činností (kreativní činnosti) a modelovými činnostmi
 • Poradenství ohledně kompenzačních pomůcek
 • Trénování psychosociální složky činnosti – sebepojetí, sebeovládání, interpersonální dovednosti

Objednání terapie a reference

Telefon na koordinátora: +420 720 981 829

 

Ergoterapie se zabývá zlepšením a podporou nebo udržením funkčních schopností člověka. Využívá jako prostředek smysluplnou činnost podle preferencí a výběru klienta. Vychází z předpokladu, že zapojením člověka do každodenních aktivit se zlepšuje jeho kvalita života. V ergoterapii se zabýváme nejen fyzickou částí daných pohybů, ale i pomocí při jejich plánování, organizování a provádění. Volíme individuální přístup v nácviku různých způsobů provádění aktivit u osob s postižením. Cílem ergoterapie je také odpoutání pozornosti klienta od nemoci při zapojení do smysluplné činnosti a prožívání pozitivních emocí.

 

Co je smysluplná činnost v kontextu ergoterapie? Smysluplnost záleží na tom, jak činnost daný člověk vnímá, jaké asociace u něj vyvolává a jaký má osobní význam. Pokud není možné danou činnost realizovat, snažíme se alespoň o její simulaci. V praxi se tedy může jednat jak o hru, tak například nácvik sebeobslužných činností nebo různých kreativních technik.

Diagnostika v ergoterapii: hodnocení senzo-motoriky (citlivost, hrubá motorika, jemná motorika, grafomotorika, koordinace pohybu horních končetin), kognitivních a psycho-sociálních funkcí v kontextu výkonu sebeobslužných činností a aktivit denního života (oblékání, svlékání, manipulace s předměty, vázání tkaniček, apod.).