Jednou z vlastností člověka, jakožto tvora společenského, je komunikace. Být člověk znamená, že nelze nekomunikovat. Komunikací a komunikační schopností se zabývá speciálně pedagogický obor logopedie. Logopedie nabízí preventivní opatření vzniku narušené komunikační schopnosti a v případě jejího vzniku nabízí diagnostiku a následnou terapii. Přístup při logopedii je vždy individuální a dodržuje zásady vývojovosti – tedy nepřeskakuje žádná stadia ontogenetického vývoje řeči. Při logopedii s dětskou klientelou logopedie využíváme učení hrou a zábavné stimulační techniky.

Logopedie na klinice Axon nabízí následující:

 • Diagnostiku řečového vývoje
 • Prevenci vzniku řečových vad
 • Orofaciální stimulaci
 • Terapii při poruchách polykání a problémy s příjmem potravy
 • Rozvoj stability a síly čelisti, jazyka a rtů
 • Dechová cvičení, cvičení usměrňování výdechového proudu
 • Alternativní a augmentativní komunikaci – AAK
 • Rozvoj motoriky – hrubé, jemné a oromotoriky (obratnost mluvidel)
 • Rozvoj kognitivních dovedností a paměťových schopností
 • Rozvoj sluchového vnímání a porozumění řeči
 • Rozvoj logického myšlení a paměti
 • Rozšiřování slovní zásoby, nácvik správné výslovnosti
 • Konzultace, poradenství a nasměrování po skončení terapie
 • Koncept bazální stimulace

Pro koho je logopedie vhodná?

Vzhledem ke své rozsáhlosti je logopedie vhodná pro všechny, nehledě na věk či úroveň vývoje. V AXONu se věnujeme terapii již od předřečového vývoje až po vlastní vývoj řeči.