Obrázek: imgp5437

Ve společnosti je stále zažité, že logopedie řeší především nápravu špatné výslovnosti jednotlivých hlásek. U nás na klinice však děláme logopedii trochu jinak.

Zaměřujeme se na komunikaci komplexně. Neupravujeme pouze formální stránku řeči, ale jdeme do hloubky. Rozvíjíme všechny roviny jazyka – slovní zásobu, gramatiku, užívání komunikace v běžných denních aktivitách, a nakonec i artikulaci, tedy výslovnost. 

Během většiny terapií se zaměřujeme na orofaciální stimulaci, na cvičení síly čelisti, rtů a jazyka a práci s výdechovým proudem. Procvičujeme ale také zrakové a sluchové vnímání.

U pacientů s neurologickým postižením se často věnujeme samotnému příjmu tekutin a potravy, čímž významně ovlivňujeme kvalitu jejich života.

Logopedická terapie se vždy přizpůsobuje individuálním potřebám jedince a je vhodná pro pacienty s touto diagnózou

 • opožděný vývoj řeči
 • dyslalie 
 • vývojová dysfázie
 • dyspraxie, apraxie
 • mutismus
 • balbuties
 • rinolalie
 • palatolalie
 • dysfonie
 • symptomatické poruchy řeči při: sluchovém, zrakovém, tělesném, mentálním či kombinovaném postižení nebo při poruchách autistického spektra
 • získané neurogenní poruchy komunikace: afázie,  alexie, agrafie, apraxie, dysfagie, získaná dysartrie, kognitivně komunikační poruchy
 • poruchy senzitivity

Kde můžete terapii absolovat

Kontaktujte nás